X

Log ind

Husk kode

Har du glemt din adgangskode?

Kommuner kan have pligt til at udnytte overskudskapacitet

Administration Erhverv Kronik Indkøb

Kommunerne skal have en saglig begrundelse for ikke at udnytte en lovlig overskudskapacitet eller biproduktion, skriver kronikøren

Kommunerne kan i visse tilfælde varetage erhvervsvirksomhed i form af udnyttelse af overskudskapacitet og biproduktion. Spørgsmålet er, om der i tilfælde, hvor udnyttelse af overskudskapacitet og biproduktion er lovlig, efter omstændighederne kan gælde en PLIGT til at udnytte overskudskapaciteten eller biproduktionen? Konklusionen er, at kommunerne skal have en saglig begrundelse for ikke at udnytte en lovlig overskudskapacitet eller biproduktion.

Forbuddet mod kommunal erhvervsvirksomhed - hovedregel og undtagelser
Det er en kendt sag, at der til forbuddet mod at kommuner kan drive erhvervsvirksomhed, gælder visse undtagelser blandt andet for så vidt angår udnyttelse af overskudskapacitet og biproduktion.

Kommuners mulighed for at udnytte overskudskapacitet og afsætte biproduktion er en undtagelse, der er afledt af det grundlæggende kommunalretlige princip om, at kommuner skal forvalte kommunens ressourcer forsvarligt (kravet om økonomisk forsvarlighed). På den anden side gælder hensynet til det lokale erhvervsliv og til at undgå, at kommunens forretningsmæssige dispositioner virker konkurrenceforvridende. Kommunerne skal således blive på deres egen banehalvdel. Spørgsmålet om lovligheden af udnyttelse af overskudskapacitet og biproduktion beror overordnet på en afvejning af ovennævnte hensyn.

Et andet spørgsmål er, om der gælder en PLIGT for kommuner til at udnytte overskudskapacitet eller biproduktion, når udnyttelsen af overskudskapaciteten eller biproduktionen i øvrigt er lovlig. Kan en kommune, når muligheden - faktisk og juridisk - byder sig, blot fravælge muligheden for kommunale indtægter?

Rammer for beslutning om at udnytte/ikke udnytte lovlig overskudskapacitet eller biproduktion
Spørgsmålet om PLIGT til udnyttelse kan fx opstå i forbindelse med en kommunalpolitisk stillingtagen til lovlig udnyttelse af en overskudskapacitet såsom ledige faste ejendomme eller på produktionsanlæg, der anvendes eller har været anvendt som led i kommunens varetagelse af en lovlig kommunal opgave. Gælder der her en pligt til at handle økonomisk forsvarligt og udnytte overskudskapaciteten? Kan en kommune træffe en beslutning, som er økonomisk ufordelagtig for kommunen, og dermed kommunens borgere, uden at komme i konflikt med princippet om økonomisk forsvarlighed?

Tankegangen er her, at beslutninger (eller undladelser) om ikke at udnytte en ellers tilgængelig og lovlig adgang for kommunen til at tjene penge er til skade for kommunens økonomi og derfor indirekte er en udgiftsbeslutning. Det er værd at overveje, om der for sådanne beslutninger gælder krav om, at der skal være et sagligt grundlag for ikke at udnytte ressourcen, eller om beslutningen (eller undladelsen) kan træffes ud fra en fri og ubundet politisk prioritering af, hvad der måtte findes mest hensigtsmæssigt.

De retlige grænser for kommunens handlefrihed må trækkes af lovgivningen, herunder kommunalfuldmagtsreglerne. Kravet om økonomisk forsvarlighed må i denne henseende indebære visse grænser for, hvor længe en ressource ikke udnyttes, herunder navnlig i tilfælde hvor manglende udnyttelse af ressourcen udsætter den for en værdiforringelse, der kunne være undgået.

Omvendt må det anerkendes, at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at prioritere kommunens økonomiske ressourcer, og at der efter omstændighederne kan være en god grund til at beslutte ikke at udnytte en ressource til et ellers indtægtsgivende lovligt kommunalt formål. Det forvaltningsretlige krav om saglighed spiller i disse tilfælde sammen med kravet om økonomisk forsvarlighed og sætter en øvre grænse for kommunalbestyrelsens dispositionsfrihed.

Pligt til udnyttelse af overskudskapacitet eller biproduktion
Der gælder uden tvivl en adgang til at undlade at udnytte en ellers lovlig overskudskapacitet eller biproduktion. Under alle omstændigheder bør en beslutning om ikke at udnytte en ellers lovlig adgang til udnyttelse af overskudskapacitet eller biproduktion være båret af en saglig begrundelse, som vejer tungere end hensynet til en optimal økonomisk udnyttelse af kommunens ressourcer.

I den forbindelse gælder der dog formentlig forholdsvis vide rammer. Det må dog antages, at jo større værdier, der er tale om for kommunen, desto større krav må der stilles til begrundelsen for ikke at udnytte en ellers lovlig overskudskapacitet eller biproduktion.

På den anden side vil der formentlig også være situationer, hvor hensynet til økonomisk forsvarlighed kan veje så tungt, at der vil gælde en egentlig pligt til at udnytte en lovlig overskudskapacitet eller biproduktion.

Som altid skal der foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.


Advokat Nicolai Als, Bech-Bruun

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Fordi mennesker betyder alt
Stillinger fra dk-job

Se alle aktuelle stillinger

Se hele Agora-debatten
– og deltag i debatten

Fra Twitter
Find din leverandør
Seneste nyt fra dk-portalerne

dknyt er leverandør af nyheder, baggrund, debat og information til kommunale, regionale og andre offentlige beslutningstagere. Læs mere