Minister går ind i sagen om Fair Trade-kommuner

Minister går ind i sagen om Fair Trade-kommuner

Ministeriet har i første omgang bedt Statsforvaltningen Midtjylland om en udtalelse, og vil på den baggrund vurdere, om sagen skal tages op

Per Clausen (EL) stillede 20. juli økonomi- og indenrigsministeren spørgsmålet: 'Mener ministeren, at det er rimeligt, hvis de danske kommuner ikke må være med i Fair Trade-ordningen, som det fremgår af en ny afgørelse fra Statsfor-valtningen for Midtjylland?'

Ministerens svar – som er afgivet af Morten Østergaard (R), der i øjeblikket er fungerende økonomi- og indenrigsminister for Margrethe Vestager (R) – svarer, at 'Økonomi- og Indenrigsministeriet har bedt statsforvaltningen om en udtalelse med henblik på at ministeriet kan vurdere, om ministeriet vil tage sagen op.'

Enhedslistens gruppeformand mener absolut, at det benspænd bør ophøre:

- Det er grotesk, hvis lovgivningen forhindrer kommuner i at medvirke til at udbrede Fair Trade handel. Derfor er det positivt, at økonomi- og indenrigsministeren i vedhæftede svar til mig overvejer et indgreb for at sikre, at kommunerne stadig skal have denne mulighed, siger Per Clausen.

Statsforvaltningen for Midtjylland har i en ny afgørelse besluttet, at det ligger uden for de opgaver en kommune lovligt kan varetage, at deltage i Fair Trade-ordningen. I første omgang handler afgørelsen om Aarhus Kommune, men den vil også kunne ramme de allerede eksisterende Fair Trade-kommuner, København, Frederiksberg, Haderslev, Horsens og Bornholm.

- Fair Trade er et vigtigt element i at give fattige mennesker i verdens fattige lande mulighed for at tjene penge på rimelige vilkår og opbyge en produktion, hvor gevinsten tilfalder producenterne og deres medarbejdere. Derfor vil det være helt urimeligt, hvis danske kommuner ikke må styrke Fair Trade i deres virksomhed, siger Per Clausen

Sådan skriver ministeren i sit svar til Per Clausen:
Jeg kan generelt oplyse, at tilsynet med kommunerne varetages af statsfor-valtningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Det er således Stats-forvaltningen Midtjylland, der fører tilsyn med Aarhus Kommune.

Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning.

Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen.

Statsforvaltningen fører endvidere ikke tilsyn i det omfang, særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for de fem statsforvaltninger, herunder Statsforvaltningen Midtjylland, men ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, samt lovligheden af statsforvaltningens øvrige dispositioner, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Tilsvarende gælder, hvis statsforvaltningen har besluttet ikke at tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser op til behandling.

For så vidt angår den konkrete udtalelse fra Statsforvaltningen Midtjylland, der refereres til i spørgsmålet, kan jeg oplyse, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har bedt statsforvaltningen om en udtalelse med henblik på at ministeriet kan vurdere, om ministeriet vil tage sagen op.

lcl

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt